Tiểu học Thực Hành

Thành tích và Danh hiệu

-  Năm học: 2000-2001:

    + Trường Tiên tiến xuất sắc

    + Công đoàn vững mạnh

-  Năm học: 2001-2002:

    + Trường Tiên tiến xuất sắc

    + Công đoàn vững mạnh

-  Năm học: 2002-2003:

    + Trường Tiên tiến xuất sắc

    + Công đoàn vững mạnh

-  Năm học: 2003-2004:

    + Trường Tiên tiến xuất sắc

    + Công đoàn vững mạnh

-  Năm học: 2004-2005:

    + Trường Tiên tiến xuất sắc

    + Công đoàn vững mạnh

-  Năm học: 2005-2006:

    + Trường Tiên tiến xuất sắc

    + Công đoàn vững mạnh

-Năm 2007:

    + Nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

-  Năm học: 2007-2008:

    + Trường Tiên tiến xuất sắc

    + Công đoàn vững mạnh

-  Năm học: 2008-2009:

    + Trường Tiên tiến xuất sắc

    + Công đoàn vững mạnh

-  Năm học: 2009-2010:

    + Trường Tiên tiến xuất sắc

    + Công đoàn vững mạnh

-Năm 2010:

    + Nhận Huân chương lao động hạng 3

-  Năm học: 2010-2011:

    + Trường Tiên tiến xuất sắc

    + Công đoàn vững mạnh.

-  Năm học: 2011-2012:

    + Trường Tiên tiến

    + Công đoàn vững mạnh

-  Năm học: 2012-2013:

    + Trường Tiên tiến xuất sắc 

    + Công đoàn vững mạnh 

 


Hình ảnh hoạt động